Privacy

OH Leuven Fanvoordelen is een product van Touch Promotions B.V.B.A. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die via www.ohleuvenfanvoordelen.touchtickets.be worden verwerkt. Via deze privacyverklaring geven wij inzicht in wat we met jouw persoonsgegevens doen en hoe we dat veilig doen.

Welke persoonsgegevens verwerken we?
De persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

  • Voor- en achternaam
  • Adres
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt

Met welk doel verwerken we je persoonsgegevens?
Wij verwerken jouw persoonsgegevens om je gebruik te laten maken van de voordelen voor uit en thuis. Daarnaast verwerken we je persoonsgegevens als je ons een vraag of verzoek doet toekomen.

Op basis van welke wettelijke grondslagen verwerken we jouw persoonsgegevens?
Als je bezitter bent van de OH Leuven Fanvoordelen code verwerken we jouw persoonsgegevens voor de uitvoering van de overeenkomst die we hebben gedurende de geldigheidsperiode van je OH Leuven Fanvoordelen code. Bij het reageren op een vraag of een verzoek baseren we ons op het gerechtvaardigd belang.

Hoe lang worden je persoonsgegevens bewaard?
Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Als je bezitter bent van de OH Leuven Fanvoordelen code verwerken we jouw persoonsgegevens gedurende de geldigheidsperiode van jouw OH Leuven Fanvoordelen code. Als je ons een vraag of een verzoek doet toekomen, bewaren we jouw persoonsgegevens gedurende 1 jaar vanwege ons interne kwaliteitssysteem. We kunnen namelijk leren van alles wat je ons vertelt. Daarna worden jouw persoonsgegevens verwijderd.

Delen we jouw persoonsgegevens met derden?
Wij verkopen je gegevens niet aan derden. We zullen jouw gegevens uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is om te voldoen aan de hierboven beschreven doelen van verwerking. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een overeenkomst om te zorgen voor minimaal eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens als dat wij zelf hanteren.

Gebruiken wij cookies?
Wij maken gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schijf van jouw computer wordt opgeslagen.

Wij gebruiken cookies om het gebruik van onze (web)applicaties mogelijk maken. Dat zijn zogenaamde “functionele cookies”. Hiervoor is geen toestemming vereist. Ook gebruiken we Google Analytics cookies om inzage te verkrijgen in hoe onze website wordt gebruikt door de bezoekers van OH Leuven Fanvoordelen. De instellingen van Google Analytics zijn in overeenstemming met de voorschriften van de Autoriteit Persoonsgegevens. Hier is eveneens geen toestemming vereist.

We gebruiken geen andere cookies zoals bv. re-marketing cookies om een profiel van je op te bouwen. Hiervoor zou wel toestemming van de bezoeker van de website vereist zijn.

Hoe kan je jouw persoonsgegevens inzien, aanpassen, verwijderen of in digitaal formaat ontvangen?
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, aan te passen, te verwijderen en in digitaal formaat van ons te ontvangen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Je kan een verzoek daartoe sturen naar privacy@touchpromotions.nl. We kunnen je vragen om een bewijs van identificatie. We reageren zo snel mogelijk, maar sowieso binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hoe beveiligen wij je persoonsgegevens?
Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en zorgen voor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met privacy@touchpromotions.nl.

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar?
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@touchpromotions.nl, dan verwijderen wij deze gegevens.

Doen wij aan geautomatiseerde besluitvorming?
Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een medewerker van Touch Promotions tussen zit.

Geldt dit ook voor websites van derden?
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden of die jou hebben doorgezonden naar www.ohleuvenfanvoordelen.touchtickets.be. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Hoe kan je een klacht over ons indienen?
Bent je niet tevreden over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan, of reageren wij niet correct op een verzoek, dan stellen we het op prijs als je ons dat vertelt via privacy@touchpromotions.nl. Maar je hebt ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe gaan wij om met wijzigingen in deze privacyverklaring?
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. De privacyverklaring krijgt dan een hoger versienummer. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat jij van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Wat als ik vragen heb?
Als je vragen hebt over onze verwerking van jouw persoonsgegevens, dan kan je deze stellen door een e-mail te sturen naar privacy@touchpromotions.nl.